Hlavní stránka     Vzdělání, MBA     Extra příjmy     Soudy, exekuce     Alternativní politika     Prezidentské volby    Hodnocení     Další nabidka    Blog, atd.

 

   

svazprav.cz

 

 

Anulace exekucí, rozsudků - odškodnění obětí

        na základě nově nalezené velmi závažné justiční vady

 

home
vysvětlení
nelegitimní exekuce
stav české justice
porušování práv
formulář
kontakt

 

 

TV rozhovor s právníkem:

https://www.youtube.com/watch?v=dca2gZ7sMeE

 

Doporučujeme:

 

 

 

 

 

 

 

ČR maximálně porušuje Mezinárodní smlouvu o lidských právech - 1

 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech

 Jedním ze závazných dokumentů o lidských právech je tento celosvětový Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, vyhlášený pod č. 120/1976 Sb.

Státy, smluvní strany tohoto Paktu, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Organizace spojených národů je uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech členů lidské rodiny základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, uznávajíce, že tato práva se odvozují od přirozené důstojnosti lidské bytosti, uznávajíce, že podle Všeobecné deklarace lidských práv je ideálu svobodné lidské bytosti těšící se občanské a politické svobodě a svobodě od strachu a nedostatku možno dosáhnout jen tehdy, jestliže budou vytvořeny takové podmínky, v nichž bude moci každý požívati svých občanských a politických práv, jakož i svých práv hospodářských, sociálních a kulturních, majíce na zřeteli závazek států vyplývající z Charty Organizace spojených národů podporovat všeobecnou úctu k lidským právům a svobodám a k jejich zachovávání, uvědomujíce si, že jednotlivec, mající povinnosti k jiným a ke společenství, ke kterému přísluší, je povinen usilovat o rozvíjení a dodržování práv uznaných v tomto Paktu
 

ČR porušuje lidská práva, včetně práva na spravedlivý soudní proces, která jsou garantovaná Ústavním pořádkem v maximální míře. ČR to dělá neostyšně, bez ohledu na to, že je to nezákonné. Přitom napadá porušování lidských práv v jiných zemích, které na rozdíl od ČR udělaly velký pokrok v této oblasti. Během minulé Olympiády v Číně, čínské webové stránky věnované ČR obsahovaly nesmírné napadání porušování lidských práv v Číně. Žádná jiná země si to nedovolila. ČR podala rezoluci v OSN pro porušování lidských práv v Bělorusku. V OSN napadala i jiné státy, např. Ukrajinu. Ovšem tu jenom do doby Maidanu, i když od té doby se porušování lidských práv na Ukrajině značně zhoršilo.

ČR napadalo opakovaně porušování lidských práv na Kubě, ta tam jsou přitom opět porušovaná mnohem méně než u nás. Mezinárodní průzkumy ukazují, že nejvíce % novodobých otroků z celé EU je právě v ČR a že na Kubě prakticky žádní nejsou.

Nejlepším příkladem porušování lidských práv v ČR jsou exekutoři a to, že jejich nelegální činnost schvaluje česká justice, přestože se jedná o něco co je bezprecedentní ve světě, mimo snad Slovenska, přestože to odporuje dobrým mravům, kterými se soudy musí řídit. Přidejme k tomu imunitu našich politiků - největší kdekoli ve světě, včetně v Africe a Asii - tato imunita je opět v rozporu ne jen s dobrými mravy, ale porušuje Ústavu a její pořádek. Zaštítěni touto nelegální imunitou polistopadoví politici zničili v ČR vše co mohli a udělali z naší vlasti kolonii. Přitom se maximálně obohatili v nesmírě korupčním prostředí, které účelově vytvořili.

 

Část II

Čl.2


1. Každý stát, který je smluvní stranou Paktu, se zavazuje respektovat práva uznaná v tomto Paktu a zajistit tato práva všem jednotlivcům na svém území a podléhajícím jeho jurisdikci, bez jakéhokoli rozlišování podle rasy, barvy, pohlaví, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.
3. Každý stát, který je smluvní stranou Paktu, se zavazuje:
a) zajistit, aby se kterékoli osobě, jejíž práva nebo svobody tímto Paktem uznané byly porušeny, dostalo účinné ochrany bez ohledu na to, zda se porušení jejího práva nebo svobody dopustily osoby jednající v úřední funkci;
b) zajistit, aby každá osoba, jež se domáhá takové ochrany, měla možnost právní ochrany;
c) zajistit, aby příslušné orgány tuto ochranu prosazovaly, jakmile je poskytnuta.
 

Náš neofašistický stát samozřejmě tuto ochranu neposkytuje, protože on sám tohle vše porušuje. Musel by chránit občany proti sobě, včetně proti nejvyšší státní správě, která toto bezpráví a nedemokratické fašistické jednání zaštiťuje.
 

 

Čl.3


Státy, smluvní strany Paktu, se zavazují zajistit stejná práva mužů a žen na požívání všech občanských a politických práv stanovených v tomto Paktu.
 

Ženy nemají stejné mzdy za stejnou práci. Navíc u nás existuje zákon o zúžení SJM, dle kterého bohaté manželé okrádají manželky prakticky o vše, přestože tento zákon je má chránit, to bychom ale museli mít nestranné, ne mafiánské soudy a etické advokáty a ne advokátní komoru, která neetické advokáty zaštituje, včetně jejich trestných činů.
 

 

Čl.5


1. Nic v tomto Paktu nemůže být vykládáno tím způsobem, jako by dávalo kterémukoliv státu, kterékoli skupině nebo osobě jakékoli právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů, které by směřovaly k potlačení některého z práv nebo některé ze svobod uznaných tímto Paktem nebo k jejich omezení ve větším rozsahu než tento Pakt stanoví.
2. Jakákoli základní lidská práva uznávaná v kterémkoli státě, který je účastníkem tohoto Paktu, na základě zákona, úmluv, předpisů nebo zvyklostí nebudou omezena nebo zrušena pod záminkou, že Pakt taková práva neuznává nebo je uznává v menším rozsahu.

 

Tohle u nás samozřejmě nepatí. Co je největší svinstvo je to, že přestože mezinárodní smlouvy o lidských právech mají tak důležitou a mocnou roli v českém zákoně, studenti práva se je prakticky neučí, včetně na pražské právní fakultě univerzity karlovy . Potom jako advokáti se tato lidská práva přímo bojí prosazovat, protože by si znepřátelili soudce, kteří je nedodržují a to by ve státě, s mocnou justiční mafií znamenalo, že nebudou u soudů úspěšní.
 

 

Část III

 

Čl.7


Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. Zvláště nebude nikdo bez svého svobodného souhlasu podrobován lékařským nebo vědeckým pokusům.

 

Tohle u nás, či ve východní Evropě všeobecně, neplatí. Na pacientech jsou, západním farmaceutickým průmyslem, bez jejich vědomí, zkoušeny léky, které byly předtím testovány pouze na krysách a opicích. Lidé jsou zavíráni do psychiatrických léčeben jenom proto, že u soudu uvedou pravdu, že jsou obětí justiční mafie.

 

 

Čl.8


1. Nikdo nesmí být držen v otroctví; všechny formy otroctví a obchodu s otroky jsou zakázány.
2. Nikdo nesmí být držen v nevolnictví.
3. a) Na nikom se nesmí vyžadovat, aby vykonával nucenou nebo povinnou práci; c) pro účely tohoto odstavce termín "nucená nebo povinná práce" nezahrnuje: (iv) jakoukoli práci nebo službu, jež tvoří součást běžných občanských povinností.

 

V ČR je největší procento novodobých otroků z celé Evropy, je jich zde téměř 40.000, viz http://www.globalslaveryindex.org/ a jiné mezinárodní průzkumy. Navíc mnozí zaměstnanci nemohou jít v práci na záchod, kdy potřebují, jinak riskují, že o práci přijdou, proto např. mnohé ženy jsou nuceny nosit pleny, protože se za takových podmínek počůrávají. Jiní zaměstnanci jsou nuceny pracovat přesčasy, za které nedostanou zaplaceno. Mladé české dívky jsou drženy v otroctví v bordlelch v ČR a zahraničí, kam jsou lákány za čestnou prací, ale ve skutečnosti jsou prodány do bordelu.

 

 

Čl.10


3. Vězeňský řád zajistí takové zacházení s vězni, jehož hlavním cílem je jejich převýchova a náprava.

 

To platilo v socialismu, dnes je cílem vězeňství vychovávat z lidí ještě větší zločince, protože po ukončení tretu nenajdou práci, a homosexuály. U jistého etnika homosexualita za socialismu ve vězení neexistovala, po listopadu se situace maximálně změnila.

 

 

Čl.11


Nikdo nebude uvězněn pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku.

 

To bychom nesměli mít justiční mafii, neprávní stát a ministry vnitra jako Sokol, který je dnes věhlasným advokátem, vydělávajícím velké peníze na exekučním svinstvu. V televizi u Jílkové hovořil o tom, že by možná měly být zřízeny vězení pro dlužníky. Přitom například v USA židovští advokáti bojují maximálně proti porušování lidských práv. Ne v České fašistické republice.

 

 

Čl.14


1. Všechny osoby jsou si před soudem rovny. Každý má úplně stejné právo, aby byl spravedlivě a veřejně vyslechnut nezávislým a nestranným soudem, který rozhoduje buď o jeho právech a povinnostech, nebo o jakémkoli trestním obvinění vzneseném proti němu.

 

Tohle v našem neprávním státě s justiční mafií, kterou podporují policie, státní zastupitelství, soudní a vrchní státní správa a často i Ustavní soud, samozřejmě neplatí.

 

 

Čl.16


Každý má právo na to, aby byla všude uznávána jeho právní osobnost.

 

Řekněte to těm, kterým byli ustanoveni u soudu opatrovníci, kteří pracují pro protistranu. Nejhorší na tom je, že opatrovníci jsou ustanovováni psychicky normálním osobám, které justiční mafie bere jako nevéprávné, proto, aby soud prohráli. Justiční mafie tohle dělá bez jakýchkoli důkazů, že se jedná duševní poruchu. Tu diagnozují sami a nepomohou ani zprávy od psychiatrů z univerzitního prostředí, že se jedná o psychicky normální lidi.


 

Čl.17

 

1. Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence ani útokům na svou čest a pověst.
2. Každý má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům.

 

Tohle neplatí v České fašistické republice, kde probíhají nelegální exekuce, kde bývalí estebáci, dnes exekutoři, mohou vtrhnout do domova nevinného člověka a zkonfiskovat věci, i když nic nedluží. Často takového člověka připraví o vše.

 


Čl.18


4. Státy, smluvní strany Paktu, se zavazují respektovat svobodu rodičů, a zajistit morální výchovu svých dětí podle vlastního přesvědčení rodičů nebo poručníků.

 

Tohle samozřejmě neplatí v České fašistické republice, dále jen ČFR, kde německá a jiná média, kazí morálku národa, včetně dětí.

 


Čl.19

 

1. Každý má právo zastávat svůj názor bez překážky.
2. Každý má právo na svobodu projevu;
3. Užívání práv uvedených v odstavci 2 tohoto článku s sebou nese zvláštní povinnosti a odpovědnost. Může proto podléhat určitým omezením, avšak tato omezení budou pouze taková, jaká stanoví zákon a jež jsou nutná: a) k respektování práv nebo pověsti jiných; b) k ochraně národní bezpečnosti nebo veřejného pořádku nebo veřejného zdraví nebo morálky.

 

V ČFR (České fašistické republice) tohle neplatí. Zkuste říci politicky nesprávný názor ve velké většině zaměstnání. Letíte! Zkuste se hájit u soudu, když vám svinský soudce ustanoví neprávem opatrovníka jenom proto, abyste se hájit nemohli.

 

 

Čl.23

 

1. Rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má právo na ochranu společnosti a státu.

 

Tohle neplatí v ČFR. Po listopadu bylo uděláno vše pro to, by byly rodiny rozvráceny, proto se procento rozvodů zdvojnásobilo a proto svinští soudci dělají co mohou, aby rodinu rozvrátili, neříkám, že všichni, ale jen svinští, když svinsky nadržují nějakému bohatému mafiánovi proti nevinné čestné manželce.

 

 

Čl.25

 

Každý občan má právo a možnost, bez jakýchkoli rozdílů uvedených v článku 2 a bez neodůvodněných omezení: c) vstoupit za rovných podmínek do veřejných služeb své země.

 

Tohle v ČFR neplatí, existuje zde ohromný klientelismus a mrkněte na mnohé státní úřady, kde do lepších pozic jsou přijímány pouze známí a hezké mladé ženy. Řekněte to někomu, kdo neměl možnost řádné výchovy a výuky, protože rodiče přišli o vše v exekuci, nebo protože vyrůstal v getu.


 

Čl.26


Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou ochranu zákona bez jakékoli diskriminace. Zákon zakáže jakoukoli diskriminaci a zaručí všem osobám stejnou a účinnou ochranu proti diskriminaci z jakýchkoli důvodů, např. podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného přesvědčení, národnostního nebo sociálního původu, majetku a rodu.

 

V ČFR (České fašistické republice) tohle neplatí. Tohle neplatí u justiční mafie, u policie, která vytváří falešné důkazy, aby mohla někoho zavřít, s podporou státního zastupitelství. Tohle samozřejmě neplatí v kauze Kajínek. Kolik nevinných lidí sedí na doživotí se asi nikdy nedozvíme. Jedno je jisté. V zemích s podobnými vládami se ztratilo mnoho lidí. Po desetiletích se potvrdilo, že byli zabiti státními či s nimi spolupracujícími orgány. U nás se po revoluci stalo tolik lidí nezvěstnými. Moná se jednou také dozvíme, že velká část z nich byla zabita.


 

Část V

Čl.46


Nic v tomto Paktu nemůže být vykládáno tak, jakoby oslabovalo ustanovení Charty Organizace spojených národů a stanovy jejích odborných organizací, které vymezují odpovědnost různých orgánů Organizace spojených národů a jejích odborných organizací v oblasti, kterou se zabývá tento Pakt.

 

ČFR tento pakt přímo ignoruje, stejně jako ignoruje Chartu OSN.


 

Čl.47

 

Nic v tomto Paktu nemůže být vykládáno tak, jako by oslabovalo přirozené právo všech národů užívat plně a svobodně jejich přírodního bohatství a zdrojů

 

To pro český národ neplatí. Přírodní bohatství je drancováno, ničeno, privatizováno, dáváno v restitucívh nelegálně těm, kteří kolaborovali s nacisty, takže ho lidé nemohou plně a svobodně užívat. Uhelné rezervy jsou drancovány, aby se vyráběla elektřina pro Německo, které si své přírodní zdroje šetří. Cílem tohoto celého drancování země a národa je, aby se vytvořila situace jako na Ukrajině a tak to také skončí, přijde-li skutečná ekonomická krize a hladové davy, kterým exekutoři seberou domovy, se budou bouřit. Násilí je v médiích vštěpováno do lidí od dětství. Stačí jeden pogrom na Romy v romském getu a Německo, které přijde Romy chránit se očistí od toho, že oni jsou ten nejhorší národ kvůli tomu, co ve válce prováděli.

 

 

ČR maximálně porušuje Mezinárodní smlouvu o lidských právech - 2

 

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech

 Závazným dokumentem o lidských právech je mimo jiné také tento Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, vyhlášený pod č. 120/1976 Sb.


Státy, smluvní strany tohoto Paktu, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě OSN, uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, uznávajíce, že tato práva se odvozují od přirozené důstojnosti lidské osobnosti, uznávajíce, že podle Všeobecné deklarace lidských práv, ideálu svobodné lidské bytosti, osvobozené od strachu a nouze je možno dosáhnout jen tehdy, jestliže budou vytvořeny takové podmínky, v nichž bude moci každý požívat svých hospodářských, sociálních a kulturních práv, jakož i svých práv občanských a politických, majíce na zřeteli závazek států vyplývající z Charty Organizace spojených národů podporovat všeobecnou úctu k lidským právům a svobodám a k jejich zachovávání, uvědomujíce si, že jednotlivec, mající povinnosti k druhým a ke společenství, ke kterému přísluší, je povinen usilovat o rozvíjení a dodržování práv uznaných v tomto Paktu
 

Jeden z podstatných faktů paktu je, že tato lidská práva musí dodržovat ne jen jednotlivé státy uvnitř ve státě, ale musí se v mezinárodní spolupráci či jinak dodržovat i v jiných státech. Musíme si uvědomit, že tyto mezinárodní smlouvy, protože jsou součástí Ústavního pořádku, stojí nad zákony ČR, stejně jako nad nimi stojí Ústava. Německo si z nás nesmí dělat kolonii.

 

Porušení například

· V kauze T – uvedené jako příklad – ve všech soudních řízeních, soudci, vedeními soudu, PČR, stát. zast., Min. spravedlnosti

· Politická diskriminace – v naší kauze, veřejnoprávní média nedávají žádný prostor skutečným opozič. kandidátům, např. v prezidentských volbách

· Ombudsman chrání stát, ne politicky a rasově diskriminované

· Rasová diskrimin. – v kauze T, u Romů – práce, bydlení

· Otroctví – novodobé – ČR má největší % obyvatel v Evropě ve statusu novodobých otroků

· Dělání z normál. lidí blázny – kauza T, zavírání do blázince - kauza Liška

· Bezdůvodná trestná řízení, strašení, tvorba faleš. důkazů

· Trestné činy soudců, opatrovníků, policie, státního zastupitel., vše kryje stát, včetně ministerstev spravedlnosti a vnitra

· Ustanovování opatrovníků u soudu psychicky normálním osobám, aby soudy prohráli. Opatrovníci pracují pro protistranu.

· Advokátní komora, soudcovská unie - kryjí trestné činy členů

· V kauze Kajínek sedí na doživotí, bez řádných důkazů nevinný člověk

· Veřejnoprávními médii, které mlží, lžou, napadají vlastence

· Německými a jinými cizími subjekty – Landsmanschaftem, médii jako např. Nova či DNES v době cizího vlastnictví

· Korupce, střet zájmů – vláda dovoluje vlastnictví médii např. ministru financí Babišovi, ten uděluje i dotace, přitom jeho firma dostává miliardové, volby trvají 2 dny – možná manipulace v noci mezi volebními hodinami

· Exekutory – vloupávání do bytů, konfiskace cizího majetku

· Imunitou politiků a soudců – u nich neoficiální a zaštítěná PČR, státním zastup., vedeními soudů, Minster. spravedlnosti

· Lidé si nejsou rovní – imunita politiků, soudců, oligarchů, pouze bohatí si mohou dovolit odvolání do Štrasburku

· Vlastizrádné činy politiků – rozděl. ČSFR, prolomení Benešových Dekretů

· Politici – úmyslně zařídili úpadek kultury, vzdělání, soc. pokroku

· Ústavném soudem – opakovaně porušuje lidská práva

· Všeobecně státem

 

 

Část I.
 

Čl.1.


1. Všechny národy mají právo na sebeurčení. Na základě tohoto práva svobodně určují svůj politický statut a svobodně uskutečňují svůj hospodářský, sociální a kulturní vývoj.
2. Všechny národy mohou pro své vlastní cíle svobodně disponovat svým přírodním bohatstvím a zdroji bez újmy na jakýchkoli závazcích, vyplývajících z mezinárodní hospodářské spolupráce, založené na vzájemné výhodnosti a mezinárodním právu. V žádném případě nesmí být národ zbaven svých vlastních prostředků k životní existenci.

 

Český národ nemůže svobodně určit svůj politický status a svobodně uskutečnit svůj hospodářský a kulturní vývoj. Nemůže svobodně disponovat svým přírodním bohatstvím a zdroji bez újmy na jakýchkoli závazcích, vyplývajících z mezinárodní hospodářské spolupráce, založené na vzájemné výhodnosti a mezinárodním právu. V každém případě byl český národ zbaven svých vlastních prostředků k životní existenci a tento nelidský proces nadále pokračuje. Tato porušování lidských práv našeho národa se odehrávají za kolaborace zrádcovských polistopadových neoprotektorátních vlád a médií, která hájí německé, ne české zájmy, lžou, mlží, vymývají národu mozky. 90% tištěných médií se po listopadu dostalo do německých rukou, celoplošná televize se dostala do rukou cizinců, opět hájících německé zájmy, vše za podpory nekoloniálních zrádcovských vlád. Hospodářský a kulturní vývoj byl nahrazen jeho ničením, což se kolaborujícím režimům za pomocí kolaborujících médií velice dobře povedlo.

 

Mezinárodní hospodářská spolupráce byla nahrazena prohnilým zkorumpovaným systémem, kde si cizí státy mohou dělat co chtějí, rozhodovat o tom, kdo bude ve volbách zvolen, a to ten, kdo bude kolaborovat nejvíce. Aby toho mohlo být docíleno, Československo bylo rozděleno do dvou států, proti vůli obou národů, a ČR je nadále dělena jako za protektorátu. Již njsme všichni Češi, ale Češi, Moravané, Slezané, Romové a Vietnamci.

 

Rozděl a panuj! Českému národu je neustále vtloukáno do hlavy, že se jedná o špatný, nehodnotný národ a je ukazováno, jak jsou jiné národy kvalitní. Přírodní bohatství země je drancováno a vyváženo na západ, průmysly byly zničeny, byl vytvořen úřad exekutora, který může bez jakéhokoli soudního příkazu vstoupit do domovů lidí a zkonfiskovat věci, časem i byt či dům, jenom proto, že ten člověk údajně někde dluží pár korun, aniž o tom musí vědět. O násilném vniknutí do domu nemusí ani rozhodovat soud. ČR má asi 10.000.000 obyvatel a asi 5.000.000 exekucí.

 
 

Část II.

Čl.2.


1. Každý stát, který je smluvní stranou Paktu, se zavazuje podniknout při maximálním využití svých zdrojů samostatně, i prostřednictvím mezinárodní součinnosti a spolupráce kroky hospodářské a technické k postupnému dosažení plného uskutečnění práv uznaných v tomto Paktu, a to všemi vhodnými prostředky, včetně přijetí zákonodárných opatření.
2. Státy, smluvní strany Paktu, se zavazují, že zaručí, že práva formulovaná v tomto Paktu budou se uskutečňovat bez jakéhokoli rozlišování podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního a sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.

 

Česká fašistická republika (ČFR) ne jenomže plně porušuje toto lidské právo svých občanů, ale činí mnohem hůře. Prosperujíci hospodářství a vyspělou techniku zničila, jak vyhovovalo západním kolonizátorům, vytvořila mezinárodní spolupráci tak, aby byl český národ ještě více okrádán a udělala co bylo v jejích silách, aby sebral národu práva uznaná v tomto paktu. ČFR zavedla korupci, justiční mafii, policii, jejichž cílem je navýšit co nejvíce rozlišení podle ociálního původu, mejetku, rodu a jiného postavení a v tomto porušení paktu je podpořena kolaborujícími médii.
 

 

Čl.3.


Státy, smluvní strany Paktu, se zavazují, že zajistí rovná práva mužů a žen při požívání všech hospodářských, sociálních a kulturních práv uvedených v tomto Paktu.

 

Tohle je v ČR porušováno tím, že za stejnou práci mají muži vyšší platy, ženy mají k některým kvalitnějším povoláním omezený přístup a zákon o zúžení SJM pomáhá bohatým manželům okrást manželky o miliony, dokonce i miliardy, při rozvodu.


 

Čl.4.


Státy, smluvní strany Paktu, uznávají, že při požívání těch práv, která byla poskytnuta státem v souladu s tímto Paktem, stát může podrobit tato práva pouze takovým omezením, která stanoví zákon, a pouze potud, pokud to může být slučitelné s povahou těchto práv a výhradně za účelem podpory obecného blaha v demokratické společnosti.

 

Tento neprávní fašistický stát s kolaborující vládou na tato práva kašle, stejně jako kašle na svůj národ.


 

Čl.5.


1. Nic v tomto Paktu nemůže být vykládáno tím způsobem, jako by dávalo kterémukoli státu, kterékoli skupině nebo osobě jakékoli právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů, které by směřovaly k potlačení některého z práv nebo některé ze svobod uznaných tímto Paktem nebo k jejich omezení ve větším rozsahu, než tento Pakt stanoví. 2. Žádné omezení nebo odchylka od kteréhokoli ze základních lidských práv uznávaných nebo existujících v kterékoli zemi na základě zákona, úmluv, předpisů nebo zvyklostí nebude připuštěno pod záminkou, že Pakt taková práva neuznává nebo že je uznává v menším rozsahu.

 

ČFR (Česká fašistická republika) na tento pakt a článek kašle. Lidská práva jsou jí cizí, stejně jako byly cizí Heydrichovi a spol.
 

 

Část III.

Čl.6.


1. Státy, smluvní strany Paktu, uznávají právo na práci, které zahrnuje právo každého na příležitost vydělávat si na živobytí svojí prací, kterou si svobodně vybere nebo přijme, a učiní příslušné kroky k ochraně tohoto práva.
2. Opatření, jež mají být učiněna státy, smluvními stranami Paktu, k dosažení plného uskutečnění tohoto práva, budou zahrnovat plány a prostředky k dosažení stálého hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje a plné a produktivní zaměstnanosti za podmínek, zajišťujících jednotlivci základní politické a hospodářské svobody.

 

ČFR na tohle kašle. Právo na práci, které bylo dodržováno za socialismu odbourali tím, že úmyslně zničili celé vyspělé průmysly, rozkradli a rozprodali za pakatel a úplatky stát. Rovné pracovní příležitosti nahradili ve veřejné a veřejnoprávní sféře klientelismem - a německý tisk jim k tomu tleskal. Romy ani prakticky nikdo nezaměstná, včetně u německých nadnárodních korporací, včetně u těch spojených v minulosti s nacismem, otroctvím a maximálními zvěrstvy proti lidskosti.

 

Podívejte se, kolik Romů zaměstnává Schwarzenberg, pro jehož rodinu nacisté vytvořili romský koncentrák proto, aby na její panství pracovali jako otroci. Namísto hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje nastalo ničení všech těchto věcí, plná zaměstnanost byla nahrazena maximální nezaměstnaností, jenom asi 45% lidí u nás pracuje a to většinou tak, že z výdělku jen velmi těžce živoří.

 

Politické svobody? Žádné! Média a průzkumy veřejného mínění manipulují volby, za politicky nesprávné smýšlení hrozí vyhazov z práce. Političtí kritici jsou trestáni tím, že je proti nim vedeno trestní řízení na bázi falešných důkazů vytvořených policií a nebo jsou obětí selektivní persekuce a prosekuce, viz kuza Rath.

 

Čl.7.

 

Státy, smluvní strany Paktu, uznávají právo každého člověka na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky, které zajišťují zejména:
a) odměnu, která poskytuje jako minimum všem pracovníkům:
(i) spravedlivou mzdu a stejnou odměnu za práci stejné hodnoty bez jakéhokoli rozlišování, přičemž zvláště ženám jsou zaručeny pracovní podmínky ne horší než jaké mají muži, se stejnou odměnou za stejnou práci;
(ii) slušný život pro ně a jejich rodiny, v souladu s ustanoveními tohoto Paktu;
b) bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní podmínky;
c) stejnou příležitost pro všechny dosáhnout v zaměstnání povýšení na odpovídající vyšší stupeň, přičemž nebudou uplatňována jiná kritéria, než délka zaměstnání a schopnosti;

 

Tohle v ČFR neplatí. Neokoloniální vlády tomu brání. Uspokojivé pracovní podmínky byly nahrazeny podmínkami s maximálním omezením lidských práv. Spravedlivá mzda? Příklad: Ve Švýcarsku je minimální mzda 80.000 Kč měsíčně, v ČR je to 8.500 Kč, přitom hrubý domácí produkt na obyvatele je ve Švýcarsku jenom asi 3x vyšší než u nás. Takže minimální mzda by měla být kolem 25.000. Z toho vyplývá, že o 2/3 platu je pracující v ČR okrádán. Ženy jsou v platech diskriminovány.

 

Slušný život pro zaměstnance a jejich rodiny? Tohle protektorátní polistopadový režim účelově odboural, proto, abychom se dostali do průměru východní Evropy a aby zde nakonec nastala situace jako na Ukrajině.

 

Bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní podmínky? To je minulost! Dnes, aby zaměstnanci neztratili práci, za kterou jsou placeni pakatel, jsou např. při přestavbách bytů vystaveni, na nesmírně vysoké úrovni, dýchání azbestu, bez jakékoli ochrany, a ani neceknou. Potřebují práci, potřebují přežít! Při povýšení je oceňovaná podlost povyšovaného, udavačství, sexuální povolnost, a velkou roli hraje klientelismus.

 

 

Čl.10.

 

Státy, smluvní strany Paktu, uznávají, že:
1. Nejširší možná ochrana a pomoc by měla být poskytnuta rodině, která je přirozenou a základní jednotkou společnosti, zvláště k jejímu založení a po dobu, kdy odpovídá za péči a výchovu nezletilých dětí.

3. Zvláštní opatření by měla být činěna pro ochranu a pomoc všem dětem a mládeži bez jakékoli diskriminace na základě rodinného původu nebo jiných podmínek. Děti a mládež by měly být ochraňovány před hospodářským a sociálním vykořisťováním. Jejich zaměstnávání prací, která by škodila jejich morálce nebo zdraví nebo byla nebezpečná jejich životu, nebo by mohla brzdit jejich normální vývoj, by měla být trestná podle zákona.

 

Rodiny jsou ničeny exekucemi, rozvody po listopadu stouply 2x, na rodinu je útočeno ze všech stran, německá a česká kolaborující média propagují rozvrácení rodin, učí děti násilí a bezcitnosti, ničí jejich morálku. Exekuce, které jsou nezákonné, způsobují chudobu a strádání dětí, které se proto často obrátí k prostituci, často pro německé klienty, chlapci se často stanou homosexuálními prostituty a stanou se ohroženi AIDS. Němci, přistižení při činu, si moc starostí dělat nemusí. Jejich advokát je za peníze, v justici ovládané justiční mafií, ochrání. Takže pro německé provinilce to je obyčejně bez trestu, vždyť jen nepatrné množství těchto trestných činů se dostane na povrch.


 

Čl.11.


1. Státy, smluvní strany Paktu, uznávají právo každého jednotlivce na přiměřenou životní úroveň pro něj a jeho rodinu, zahrnujíce v to dostatečnou výživu, šatstvo, byt, a na neustálé zlepšování životních podmínek. Smluvní státy podniknou odpovídající kroky, aby zajistily uskutečnění tohoto práva, uznávajíce pro dosažení tohoto cíle zásadní důležitost mezinárodní spolupráce, založené na svobodném souhlasu. 2. Státy, smluvní strany Paktu, uznávajíce základní právo každého na osvobození od hladu, učiní jak jednotlivě, tak i na základě mezinárodní součinnosti taková opatření, zahrnujíc v to zvláštní programy, jichž je zapotřebí:
a) ke zlepšení způsobů výroby, uchovávání a distribuce potravin plným využitím technického a vědeckého poznání, šířením znalostí o zásadách výživy a rozvíjením nebo reformováním zemědělských systémů takovým způsobem, aby se dosáhlo nejúčinnějšího rozvoje a využití přírodních zdrojů;

 

Tohle je další oblast, kterou polistopadové vlády ne jen porušují, ale úmyslně jdou opačným směrem, přitom maximálně poškodili své občany, ne náhodou, ale záměrně. Před listopadem měl každý jednotlivec přiměřenou životní úroveň, která se neustále zvyšovala, zlepšovaly se životní podmínky celého národa.

 

Polistopadová mezinárodní spolupráce s Německem a dalšími západními státy byla proto, aby bylo toto lidské právo maximálně pošlapáno, jak vyhovovalo Německu a spol. pro vytvoření podřízeného koloniálního statusu ČR, kde potom mohli využívat levnou pracovní sílu, kde jejich a jiné západní banky mohly mít zaručené vysoké zisky i v době recese, protože exekutoři, kteří jim asistovali, okrádali dlužníky - a tak banky neztráceli peníze na půjčkách, oproti tomu jak tomu bylo v západních státech, kde byl spotřebitel chráněn nejrůznějšími mechanismy, které ho chránily.

 

České nekoloniální vlády žádné souhlasy dávat nemohly, tohle jim bylo diktováno ze západu a ony s ním kolaborovaly. Byla vytvořena nová, předtím neexistující sociální skupina bezdomovců, kteří často i umrzli v zimě v parku, protože byli bez přístřeší. Pro své deprese, a aby noc přežili, na to potřebovali alkohol.

 

V metylalkoholové aféře zahynuly desítky lidí a stovky z ní mají trvalé zdravotní problémy, včetně slepoty, když neofašistické polistopadové režimy dovolily každé svini vyrábět alkohol, a ne jen to, dovolili jim ho pančovat metylalkoholem. Ministr vnitra Kubice o situaci věděl a nic s ni nedělal. Věděl o ní od Radka Johna. Nakonec z toho vznikla ohromná tragédie a ty svině, kteří dovolili, aby se to stalo, ti za to žádnou odpovědnost nenesou.

 

Ohledně hladu, ten před listopadem nebyl - a potraviny byly přírodní. S pádem socialismu a kolonizací ČR přišla změna a to k tomu, že kvalitní strava byla nahrazena chemickou či prosáklou chemií. Lidé jsou klamáni tak, že složení potravin je na obalu napsáno velmi malými písmeny, navíc na tmavém pozadí, takže že to není prakticky vůbec čitelné, navíc se jedná o ingredience, kterým normální člověk vůbec nerozumí.

 

Tahle svinstva k nám přichází od kolonizátorů, včetně užívání těch nejhorších pesticidů. Technický pokrok je činěn proto, aby byli lidé tráveni, geneticky měněni, aby potřebovali léky vyráběné stejným chemicko-farmaceutickým průmyslem, který vyrábí pesticidy a tu nejhorší chemii, používanou ve stravě. Něco takového nemělo za socialismu obdoby.

 

 

Čl.12.

 

1. Státy, smluvní strany Paktu, uznají právo každého na dosažení nejvyšší dosažitelné úrovně fyzického a duševního zdraví. 2. Státy, smluvní strany Paktu, učiní opatření k dosažení plného uskutečnění tohoto práva, která budou zahrnovat: a) opatření ke snížení počtu potratů a opatření ke zdravému vývoji dítěte; b) zlepšení všech stránek vnějších životních podmínek a průmyslové hygieny; c) prevenci, léčení a kontrolu epidemických, místních nemocí, chorob z povolání a jiných nemocí;

 

Tahle lidská práva skončila s koncem socialismu a nástupem koloniálního statusu ČR. Lidé jsou depresivní a závislí na psychofarmatikách, sportování dětí a dospělých maximálně pokleslo tím, že si to lidé nemohou dovolit, tím, že sportovní zařízení byla úmyslně zničena a lidem začala být servírovaná břečka a propaganda v televizi.

 

Opatření ke zdravému vývoji dítěte? Děti jsou krmené chemií, trpí subklinickým nedostatkem vitamínů, cpe se do nich všude cukr, propaguje se jim hudba spojená s drogovou kulturou a do země bylo dovolen ohromný přísun drog. Ne náhodou, ale účelově.

 

Policie ví, kde se drogy podávají, kdo je prodává, ale stát tomu dává volný průchod. Cizincům je dovoleno se podílet na výrobě a distribuci drog. Dlouho než vznikla drogová epidemie mezi mládeží, stát propagoval legální prodej drog.

 

Země je nasáklá pesticidy, což způsobilo vymření žížal a taková půda nevsakuje dešťovou vodu, proto máme povodně. Pitná voda je tolik nasáklá pesticidy, že jsou zvyšovány jejich dovolené úrovně. Přitom od listopadu šla cena vody asi 100x nahoru a předtím ta levnější nasáklá pesticidy nebyla.

 

Za socialismu jsme zemědělskou produkci vyváželi, dnes ji dovážíme. Stavební dělníci jsou vystavení dýchání prachu z azbestu. Před listopadem byl efektivní boj proti pohlavním chorobám, tuberkulóze. Po listopadu se do ČR začaly šířit desítky nových pohlavních chorob. Ve stejnou dobu, aby se lépe šířily, TV Nova, z nichž jedním z vlastníků byl i americký belvyslanec, tady člověk se CIA konexemi, propagovala tu nejuvolněnější sexuální morálku a perverzní sex. Přes všechna tato maximálně navýšená nebezpečí onemocnění pohlavními chorobami, ve snaze, aby bylo co nejvíce lidí infikováno, chyběla řádná osvěta, tak ČR bylo na posledním místě mezi 100 státy, v kterých byl prováděn průzkum o tom zda a na kolik jsou užívány kondomy. Tenhle stát je zodpovědný i za šíření HPV, protože očkované jsou pouze bohaté holky, protože za vakcínu se musí draze platit.
 

 

Čl.13.


1. Státy, smluvní strany Paktu, uznávají právo každého na vzdělání.

2. Státy, smluvní strany Paktu, uznávají, že se zřetelem na dosažení plného uskutečnění tohoto práva:
e) bude na všech stupních aktivně usilováno o rozvoj školského systému, bude zaveden přiměřený systém stipendií a soustavně budou zlepšovány materiální podmínky vyučujících.
3. Státy, smluvní strany Paktu, se zavazují respektovat svobodu rodičů, případně poručníků, zvolit pro jejich děti jiné školy než ty, které byly zřízeny veřejnými orgány, které odpovídají takové minimální úrovni vzdělání, jaká je stanovena nebo schválena státem, a zajišťovat náboženskou a morální výchovu jejich dětí ve shodě s jejich vlastním přesvědčením.

 

Toto lidské právo se dodržovalo před listopadem. Po listopadu bylo činěno co bylo možné, aby byl kvalitní školní systém zničen, což se zrádcům našeho národa povedlo. Podmínky učitelů se zhoršily. Soukromé školy, ale i státní, jsou místa, kde bylo možno si koupit vysokoškolský diplom bez řádného studia. Soukromé školy mají všeobecně velmi ubohou úroveň. Morální výchova dětí? To také skončilo s pádem socialismu.


 

Čl.15.


1. Státy, smluvní strany Paktu, uznávají právo každého:
2. Opatření, která mají být učiněna státy, smluvními stranami Paktu, k dosažení plného uskutečnění tohoto práva, budou zahrnovat i ta, jež jsou nutná pro zachování, rozvoj a šíření vědy a kultury.

 

Od oby co se z ČR stala německou kolonií, to je po pádu komunismu, neoprotektorátní vlády dělaly co mohly, ne aby zachovávaly, rozvíjely a šířily vědu a kulturu, ale dělaly opak, to je ničily tyto hodnoty, což se jim velice uspěšně podařilo, vše toto je z 90% zničeno. Proto, abychom nekonkurovali našim kolonizátorům.


 

Část IV.

 

Čl.25.


Nic v tomto Paktu nemůže být vykládáno jako by oslabovalo přirozené právo všech národů užívat plně a svobodně jejich přírodního bohatství a zdrojů.

 

Užívání přírodnícho bohatství a zdrojů? Tohle právo nám bylo odepřeno, přírodní bohatství je ničeno a zdroje jsou pleněny tak, jak to vyhovuje Německu a spol.

 

 

 

 

 

 

 

Web se snaží prezentovat pohled na ČR očima západních občanů s univerzitními zkušenostmi, kterým by po čtvrt století ničili jejich vlast tak, je ničena naše po listopadu. Web není dosud dokončen, proto žádáme, abyste brali cokoli negativní ohledně jakýchkoli osob jako naše podezření a ověřili si fakta.

Copyright © 1989-2016 www.svazprav.cz. Naposledy změněno: 01. 04. 2017